Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingaangiften Belastingadvies

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder de nummers 10038970, 64888363 en 65424948.

De volgende algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en bedrijven die opereren onder de Maatschap Wessels Administratie Groep:

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Opdrachtnemer: desbetreffende bedrijf dat opereert onder de merknaam Wessels Administratie Groep en waarmee een overeenkomst wordt aangegaan;
  Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
  Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden opdrachtnemer niet.

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een offerte of aanbod.
 2. Wijziging van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door de opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden waaronder de onder artikel 5.2 genoemde deskundigen, worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Honorarium

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
 2. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.
 5. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 6. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te ontbinden indien het honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de opdracht. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
 8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of uurtarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De handelsrente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en/of sommatie door opdrachtnemer wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 15,00 welke ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd of conform de tarieven van het ingeschakelde incassobureau.
 2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten, Onderzoek en reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na factuurdatum of ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien de opdrachtgever niet conform het bepaalde in dit artikellid bij opdrachtnemer heeft geklaagd, de rechten van de opdrachtgever zijn komen te vervallen.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen opdrachten met een specifiek omschreven karakter te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien deze specifieke opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien deze specifieke opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien deze specifieke overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden indien: 
  – Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt
  – Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 in dit artikel genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot bedrijfs-, vertragings- en vervolgschade, gederfde winst en/of rente, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, die is ontstaan door verstrekte adviezen en overige door opdrachtnemer verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 2. Naast het bepaalde in het eerste lid is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde diensten of door verstrekte adviezen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij opdrachtgever en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door hem zijn geleverd dan wel adviezen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
 5. Uitsluitend voor zover opdrachtnemer toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan opdrachtnemer worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan opdrachtnemer is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.
 7. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  – De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.
  – Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens opdrachtnemer geleverde diensten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.
 4. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, zijn deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt slechts conform de Overeenkomst en de aan haar verstrekte opdracht en taken. Opdrachtnemer is gehouden ten aanzien van de persoonsgegevens de instructies van Opdrachtgever op te volgen. De verstrekte gegevens zullen door opdrachtnemer nimmer worden gebruikt voor (commerciële) activiteiten ten behoeve van opdrachtnemer en/of derden en daarnaast zal opdrachtnemer de verstrekte persoonsgegevens nimmer zonder toestemming van Opdrachtgever aan enige derde verstrekken.
 2. Opdrachtnemer is gehouden de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. Naast de verplichting van de opdrachtnemer om de instructies van Opdrachtgever op te volgen, dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die in de Overeenkomst dan wel in de toepasselijke wet- en regelgeving – met name op grond van de AVG – worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens.
 4. Niets in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om op enigerlei wijze de zeggenschap ten aanzien van de persoonsgegevens die aan opdrachtnemer worden verstrekt aan opdrachtnemer over te dragen.
 5. Opdrachtnemer is gehouden passende technische, organisatorische en procedurele (beveiligings) maatregelen te nemen om de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking, dit in de ruimste zin van het woord. opdrachtnemer zal er in dit kader onder meer voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen de persoonsgegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en dat er een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. Daarnaast zal opdrachtnemer de nodige maatregelen nemen gericht op het onnodig verzamelen en/of verder verwerken van de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. opdrachtnemer zal de door haar te treffen (beveiligings)maatregelen steeds aanpassen aan de meest recente stand van de techniek.
 6. Opdrachtnemer is gehouden zogenaamde datalekken onmiddellijk te melden aan Opdrachtgever en – indien wet- en/of regelgeving dit vereist – mee te werken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
 7. Opdrachtnemer garandeert dat zij de gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is slechts toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift opdrachtnemer verplicht tot openbaarmaking, dan wel de openbaarmaking in opdracht van Opdrachtgever geschiedt.
 9. Alle uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen gelden tevens ten aanzien van de werknemers van opdrachtnemer en/of de (Hulp)personen die ten behoeve opdrachtnemer werkzaamheden verrichten (al dan niet in loondienst). Opdrachtnemer zal de hiervoor genoemde werknemers en/of (Hulp)personen verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij (via Opdrachtgever) kennis nemen of kunnen nemen.
 10. Opdrachtnemer is gehouden alle persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever heeft ontvangen op eerste verzoek of in ieder geval na het einde van de Overeenkomst volledig te retourneren aan Opdrachtgever, of – indien Opdrachtgever daartoe opdracht geeft – deze gegevens te vernietigen op een door Opdrachtgever aangegeven wijze, zonder een kopie van deze persoonsgegevens te behouden. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever schriftelijk verklaren dat de gegevens zijn vernietigd.
 11. Op verzoek van Opdrachtgever zal opdrachtnemer te allen tijde haar volledige medewerking verlenen aan onderzoek(en) door Opdrachtgever of een door haar ingeschakelde derde (waaronder een aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen) naar de correcte naleving door opdrachtnemer van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, de terzake de verwerking van persoonsgegevens in de Overeenkomst gemaakte afspraken, de AVG en/of overige (privacy)wet-/regelgeving.
 12. Opdrachtnemer zal zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een separate Verwerkersovereenkomst tussen Partijen waarin de verplichtingen van opdrachtnemer als verwerker nader worden uitgewerkt en de verwerkingen worden gespecificeerd.

Artikel 22. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van het auteursrecht.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23. Verjaring/verval

 1. Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 24. Toepasselijk recht

 1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.