NIEUWS

NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

  FB | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 22-05-2019 | 2019-0000022615 De staatssecretaris heeft besloten om zijn cassatieberoep tegen de onderstaande uitspraak van Hof Den Haag (18/00644, ECLI:NL:GHDHA:2018:3106) in te trekken.X (bv; belanghebbende) heeft belasting betaald op een voorlopige aanslag vpb over haar eerste verlengde boekjaar, die nadien tot nihil is verminderd. De daaruit voortvloeiende teruggaaf is pas […]

 • Geen verhuurderheffing voor woningen die voor sloop of verkoop bestemd zijn

  Alg | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 02-04-2019 | 2019-0000055156 De staatssecretaris heeft besloten om geen cassatieberoep in te stellen tegen een uitspraak van Hof Den Bosch (18/00057, niet gepubliceerd), waarbij in geschil was of verhuurderheffing verschuldigd was ten aanzien van een aantal op de peildatum niet verhuurde woningen in de portefeuille van woningcorporatie X (belanghebbende). Van dergelijke […]

 • Fictieve vervreemding ab-aandelen door overlijden; nieuw feit om na te vorderen

  IB | Uitspraak Hof Den Bosch | 08-03-2019 | 18/00045 | ECLI:NL:GHSHE:2019:961 In 2010 is erflater overleden. Erflater was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorden ab-aandelen.In de op 25 april 2012 ingediende aangifte IB/PVV 2010 van erflater is geen (inkomen uit) aanmerkelijk belang aangegeven. De aanslag is conform de aangifte geautomatiseerd vastgesteld.In het […]

 • Inkomsten pakketbezorger belast als loon uit dienstbetrekking; schijnconstructie

  IB | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 07-02-2019 | 17/4193 | ECLI:NL:RBNNE:2019:395 X (belanghebbende) is in dienstbetrekking en via een uitzendbureau werkzaam geweest voor postbedrijf B. Ook heeft hij enkele jaren als zelfstandige post- en pakketbezorgingswerkzaamheden verricht.Met ingang van 1 december 2007 is X met 15 andere partijen een vof aangegaan om voor gezamenlijke rekening en onder […]

 • Partner geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige; geen heffingskorting

  IB | Uitspraak Hof Den Bosch | 08-03-2019 | 18/00044 | ECLI:NL:GHSHE:2019:960 X (belanghebbende) woont in Polen en heeft in 2015 geen inkomen genoten. Haar echtgenoot heeft in 2015 gedurende zes maanden in Nederland gewerkt en is daarna teruggekeerd naar Polen en heeft toen een beperkte Poolse ww-uitkering genoten. De echtgenoot heeft 89% van de totale inkomsten in Nederland genoten. In geschil is de vraag of X […]

 • Mondelinge behandeling niet-ontvankelijk beroep; geen kostenvergoeding

  FB | Uitspraak Hof Den Haag | 30-04-2019 | 18/00637 | ECLI:NL:GHDHA:2019:1031 X (belanghebbende) heeft verzocht om ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen. Het verzoek over onder meer het jaar 2014 is afgewezen. X heeft tegen de beslissing van de Heffingsambtenaar, betrekking hebbende op het jaar 2014, beroep ingesteld bij Rechtbank Den Haag (18/209, niet gepubliceerd). De Rechtbank heeft het beroep […]

 • Geen bezwaar en beroep over beslissingen inzake verrekeningen

  FB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 15-05-2019 | 18/6130 | ECLI:NL:RBGEL:2019:2075 In deze procedure is in geschil of X (belanghebbende) terecht niet-ontvankelijk is verklaard in zijn bezwaar tegen verrekeningen voorlopige teruggaaf 2017. Dat is volgens Gelderland het geval. Er staat geen bezwaar en beroep open tegen beslissingen van de Ontvanger tot verrekening. De Rechtbank (fiscale bestuursrechter) is […]

 • Gemachtigde controleert uitstellijst niet; boete van € 369 voor te late aangifte

  FB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 16-05-2019 | 19/454 | ECLI:NL:RBGEL:2019:2140 De aanslag IB/PVV 2016 van X (belanghebbende) is overeenkomstig de aangifte opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete van € 369 opgelegd met als reden dat de aangifte niet binnen de gestelde termijn is ingediend.In geschil is of de verzuimboete terecht is opgelegd en of deze boete passend en geboden is.Rechtbank […]

 • Geen vrijstelling douanerechten bij plichtsverzuim

  Alg | Arrest Hof van Justitie van de EU | 22-05-2019 | C‑226/18 | ECLI:EU:C:2019:440 Krohn & Schröder GmbH beheert een pakhuis in de haven van Hamburg (Duitsland). Op 21 augustus 2014 heeft zij in dit pakhuis twee leveringen van fotovoltaïsche modules opgeslagen. Zij heeft een summiere aangifte voor de goederen ingediend en deze in tijdelijke opslag geplaatst.De goederen waren door Wuxi, een […]

 • Invloed van planologische bestemmingsvoorschriften op WOZ-waardering

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Limburg | 07-05-2019 | 17/2714 | ECLI:NL:RBLIM:2019:4179 X (bv; belanghebbende) is gebruikster van een onroerende zaak die in gebruik is als fietsenwinkel. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is voor het belastingjaar 2017 per waardepeildatum 1 januari 2016 vastgesteld op € 414.000. X stelt dat de waarde te hoog is vastgesteld. Niet in geschil is dat op grond van het […]

NU.NL