NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Gebruikelijkheidstoets: € 2.400 en redelijkheid
  LB | Belastingdienst | 14-12-2017 | n.v.t. De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:'Als u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wilt aanwijzen als eindheffingsloon, mag u daarmee niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is. Dit is de gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar vinden wij gebruikelijk. De afwijking […]
 • Tweede Kamer laaiend over problemen aangiften schenk- en erfbelasting
  Alg / S&E | Tweede Kamer | 14-12-2017 | n.v.t. De Tweede Kamer is laaiend over de computerproblemen bij de Belastingdienst waardoor aangiften van erfenissen niet automatisch kunnen worden verwerkt. De politiek werd pas onlangs over de vertraging bij de invoering van een nieuw systeem geïnformeerd (zie 20e Halfjaarsrapportage Belastingdienst). Het probleem speelt al het […]
 • Terechte aansprakelijkstelling dga / geen oordeel over verrekening betalingen
  BTW | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 27-11-2017 | 16/2501 | ECLI:NL:RBZWB:2017:7736 Een bv heeft geen economische activiteiten verricht en is geen btw-ondernemer. Zij heeft niettemin facturen met btw uitgereikt. X (belanghebbende) was vanaf 19 november 2001 tot 20 augustus 2015 enig aandeelhouder en bestuurder van de bv. Hij is bij beschikking van 19 juni 2015 […]
 • Vaststelling van WOZ-waarde gerenoveerd uitvaartcentrum / proceskostenvergoeding
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant | 07-12-2017 | 16/2021 | ECLI:NL:RBOBR:2017:6340 X bv (belanghebbende) is eigenaar en gebruiker van een uitvaartcentrum uit 1986 in de gemeente Valkenswaard. De WOZ-waarde van het uitvaartcentrum is naar de waardepeildatum 1 januari 2015 vastgesteld op € 450.000. X bepleit een waarde van € 335.000. Partijen verschillen enkel van mening […]
 • Vernietiging naheffingsaanslag parkeerbelasting
  Lokaal | Uitspraak Hof Amsterdam | 16-11-2017 | 16/00436 | ECLI:NL:GHAMS:2017:5123 X (belanghebbende) is houder van een Europese Gehandicapten Parkeerkaart. Hij heeft zijn auto op 17 juni 2015 geparkeerd op een parkeerplaats op de Markt in Beverwijk. Een parkeercontroleur heeft geconstateerd dat in de auto van X geen parkeerkaartje of gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar aanwezig was, en […]
 • Verhuurderheffing voor commerciële verhuurder / geen strijd met verdragsbepalingen
  Alg | Uitspraak Hof Den Haag | 12-12-2017 | 17/00457 | ECLI:NL:GHDHA:2017:3550 Op 1 januari 2014 had X bv (belanghebbende) 57 huurwoningen in eigendom. X betoogt in deze procedure dat zij geen verhuurderheffing verschuldigd is, omdat deze heffing een inbreuk vormt op artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM en/of bij deze heffing sprake is […]
 • Fictieve voorbelasting / verkoop via niet btw-plichtige tussenpersonen
  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 14-12-2017 | C-305/16 | ECLI:EU:C:2017:970 Avon Cosmetics Limited (Avon) verkoopt haar schoonheidsproducten in het Verenigd Koninkrijk (VK) aan vertegenwoordigers, bekend als de ‘dames van Avon’ (de dames), die deze op hun beurt via de detailhandel aan hun klanten verkopen (systeem van directe verkoop). Veel van […]
 • Terechte naheffing parkeerbelasting / jurisprudentie inzake parkeervergunning niet van toepassing
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant | 04-12-2017 | 17/2096 | ECLI:NL:RBOBR:2017:6286 Aan X (belanghebbende) is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. X is houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze gehandicaptenparkeerkaart was ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag niet zichtbaar op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig geplaatst.X […]
 • Duitse transfer pricing-regels niet strijdig met VWEU
  VPB | Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU | 14-12-2017 | C-382/16 | ECLI:EU:C:2017:974 Hornbach-Baumarkt AG (Hornbach) heeft schriftelijke garantieverklaringen verstrekt aan banken en crediteuren waarin zij heeft gegarandeerd dat aan de verplichtingen van enige van haar buitenlandse dochterondernemingen zou worden voldaan. Zij heeft van de dochterondernemingen geen vergoeding ontvangen voor de schriftelijke […]
 • Juiste objectafbakening woning met bedrijvigheid / juiste aanslagen OZB
  Lokaal | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 28-11-2017 | 16/01426 | ECLI:NL:GHARL:2017:10385 X (belanghebbende) en zijn echtgenote zijn eigenaren van een onroerende zaak bestaande uit een perceel grond met de daarop gelegen bebouwing. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is voor het jaar 2015 vastgesteld op € 159.000. De aanslagen OZB 2015 zijn vastgesteld tot een […]
RSS NU.NL