NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Geen immateriële schadevergoeding wegens oneigenlijk gebruik procesrecht

  FB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 25-04-2022 | 20/4269 | ECLI:NL:RBNHO:2022:10393 In deze procedure over de aanslag IB/PVV 2015 doet X (belanghebbende) een beroep op het Box 3-arrest (ook wel: Kerst-arrest genoemd) HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1019. Hetgeen bij dit arrest is beslist geldt evenwel niet voor het belastingjaar

 • Pro rata aftrek voorbelasting ten aanzien van niet economische hhs-activiteiten (art 81 RO)

  BTW | Arrest Hoge Raad | 14-10-2022 | 20/02399 | ECLI:NL:HR:2022:1459 De Hoge Raad heeft op 14 oktober 2022 de uitspraak van Amsterdam ( ECLI:NL:GHAMS:2020:2367 ) inzake de pro rata aftrek voorbelasting van een coffeeshop ten aanzien van niet economische hhs-activiteiten (hhs: cannabis-

 • Inkomen juist vastgesteld / in bezwaarfase geldt inzagerecht en geen toezendplicht

  IB | Uitspraak Hof Den Bosch | 05-10-2022 | 21/00872 | ECLI:NL:GHSHE:2022:3279 X (belanghebbende) heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld inzake de aanslag IB/PVV 2018. Hof Den Bosch oordeelt dat de Inspecteur bij de vaststelling van het inkomen terecht is uitgegaan van het door X ontvangen bedrag (uitkering) volgens de jaaropgave van de gemeente. Uit de overzichten van de gemeente volgt dat X eenzelfde bedrag […]

 • Geen rentevergoeding bij ambtshalve verminderingen / vergoeding griffierecht

  FB | Uitspraak Hof Amsterdam | 15-11-2022 | 21/00474, 21/00475, 21/00476, 21/00477 | ECLI:NL:GHAMS:2022:3366 Naar aanleiding van verminderingen van de WOZ-waarden van panden in box 3 zijn de aanslagen IB/PVV van X (belanghebbende) verminderd. Bij Rechtbank Noord-Holland (20/2072, ECLI:NL:RBNHO:2021:4639) was in geschil of de Inspecteur (meer) heffingsre

 • Niet aangegeven inkomsten / omkering bewijslast / reformatio in peius

  IB | Uitspraak Hof Den Bosch | 03-11-2022 | 21/00686, 21/00687, 21/00688, 21/00689, 21/00690, 21/00691, 21/00692, 21/00693, 21/00694, 21/00695 | ECLI:NL:GHSHE:2022:4037 Op 19 oktober 2016 is in een door X (belanghebbende) verhuurde woning een hennepkwekerij aangetroffen. De politie is vervolgens een strafrechtelijk onderzoek naar X gestart. Gegevens uit het onderzoek zijn aan de Inspecteur verstrekt. Die heeft een […]

 • Prejudiciële vragen over rentevergoeding over door belastingdienst te laat terugbetaalde btw

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 30-11-2022 | C-426/22 Het Hongaarse bedrijf SOLE-MiZo Zrt. (hierna: X) heeft bij de Hongaarse belastingdienst voor verschillende aangiftetijdvakken, lopend van december 2005 tot en met juni 2011, verzocht om betaling van rente over btw die niet binnen een redelijke termijn was terugbetaald.Partijen zijn het erover eens dat de belastingdienst sinds 6 december 2011 in gebreke is gebleven met de […]

 • Onterechte aanslag OZB gebruiker voor tijdens corona gesloten bioscoop

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Limburg | 23-11-2022 | 22/335 | ECLI:NL:RBLIM:2022:9313 X (belanghebbende) is eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak in Maastricht. Het betreft een bioscoop onder de naam Pathé Theaters. In geschil is of aan X terecht een aanslag OZB gebruiker 2021 is opgelegd, nu het voor X op 1 januari 2021 niet mogelijk zou zijn geweest om de onroerende zaak te gebruiken wegens landelijke […]

 • Kamerbrief uitvoering tijdelijk plafond marktinkomsten elektriciteitsproducenten

  Alg | Bericht Ministerie van Financiën | 01-12-2022 | DGKE-DE / 22543805 In een brief aan de Tweede Kamer (13 pagina’s) informeren de minister van Klimaat en Energie de staatssecretaris over de uitvoering van het tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten volgens Verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 (hierna: de Verordening) betreffende een noodinterventie in verband met de hoge […]

 • Fiscale btw-eenheid / normeringsbevoegdheid nationale wetgever

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 01-12-2022 | C-141/20 | ECLI:EU:C:2022:943 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH (hierna: X) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar vennoten zijn A en C die resp. 51% en 49% van het aandelenkapitaal bezitten. A is een publiekrechtelijk openbaar lichaam. C is een geregistreerde vereniging. De enige bestuurder van X in het litigieuze jaar (2005) was E, die […]

 • Fiscale btw-eenheid / normeringsbevoegdheid wetgever onder Zesde Richtlijn

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 01-12-2022 | C-269/20 | ECLI:EU:C:2022:944 S (Duitsland) is een publiekrechtelijke stichting en orgaan van een universiteit met een faculteit geneeskunde. Zij is een belastingplichtige en verricht diensten onder bezwarende titel (het verlenen van medische zorg aan patiënten). Daarnaast voert zij als publiekrechtelijke rechtspersoon overheidstaken uit (opleiding van studenten), […]

TaxLive
 • Jarenlange celstraf voor voormalig vastgoedkoning wegens faillissementsfraude

  Voormalig Eurocommerce-topman Ger Visser is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en drie maanden. Dat besliste Hof Arnhem-Leeuwarden vrijdag. De Gorsselaar vervalste huurovereenkomsten om zo een financiering voor Eurocommerce te krijgen. Ook sluisde hij vermogen naar zijn privérekening vlak...

 • Advies Hoge Raad stelt dat later betalen als lening geldt

  Het later mogen betalen van een aankoop is voor de wet gelijk aan een consumptief krediet. Dat heeft de procureur-generaal van de Hoge Raad geadviseerd naar aanleiding van vragen van de kantonrechter in Gelderland. Het advies betekent dat er strengere informatieregels gaan gelden voor bedrijven die...

 • TotalEnergies verlaagt investeringen door Britse belasting

  Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat volgend jaar een kwart minder investeren in het Britse deel van de Noordzee dan het eerder van plan was. Het bedrijf reageert daarmee op plannen voor een extra belasting op hoge winsten in de energiesector. Die belasting wordt verhoogd van 25...

 • Rekenregels per 1 januari 2023

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 januari 2023.

 • Kamer bespreekt pensioenwet artikelsgewijs

  Hoewel de Kamer al tientallen uren over de nieuwe pensioenwet heeft gesproken en het einde van de behandeling eerst nog in zicht leek, nemen Kamerleden het wetsvoorstel vrijdag nog eens helemaal door. Dat gebeurt op uitzonderlijke wijze: via een artikelsgewijze behandeling, een vorm die al bijna...

NU.NL