NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Geen bezwaar maar verzoekschrift inzake vaststelling verzamelinkomen moeder

  FB | Uitspraak Hof Amsterdam | 17-12-2019 | 18/00526 | ECLI:NL:GHAMS:2019:5017 De aan X (belanghebbende) toe te kennen huurtoeslag voor het berekeningsjaar 2012 is bij beschikking van 12 februari 2016 definitief vastgesteld op nihil. X heeft bezwaar gemaakt met de stelling dat het in aanmerking genomen toetsingsinkomen van zijn toeslagpartner (zijn moeder die inmiddels is overleden) te hoog is vastgesteld.De […]

 • Latere diplomatieke status staat niet in de weg aan naheffing MRB en boete

  Auto | Uitspraak Hof Amsterdam | 29-10-2019 | 17/00576 | ECLI:NL:GHAMS:2019:5023 Bij een controle op 23 juni 2016 is geconstateerd dat X (belanghebbende) als bestuurder van een motorrijtuig met Pools kenteken gebruikmaakte van de openbare weg in Nederland. In geschil is een in verband met deze constatering opgelegde naheffingsaanslag MRB van € 2.482, die is berekend over de periode van 9 januari 2013 tot en met 22 juni […]

 • Kosten ter zake van PGB-inkomsten niet aannemelijk gemaakt

  IB | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 26-03-2020 | 19/6560 | ECLI:NL:RBDHA:2020:3154 Aan de broer van X (belanghebbende) is voor het jaar 2016 een persoonsgebonden budget (PGB) toegekend. X is als zorgverlener voor zijn broer geregistreerd. Het totale PGB van € 42.000 is op de rekening van X overgemaakt. X heeft in de aangifte IB/PVV 2016 PGB-inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden opgenomen.In geschil is of een […]

 • Tariefindeling voor douanerechten van scootmobielen en onderdelen daarvan

  Alg | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 05-03-2020 | 17/3058 | ECLI:NL:RBNHO:2020:2991 X (bv; belanghebbende) is importeur van revalidatiehulpmiddelen en distributeur voor de Benelux. De eindgebruikers van de goederen zijn voornamelijk particulieren.Aan X is een utb uitgereikt. Volgens de Inspecteur zijn scootmobielen en onderdelen daarvan onjuist ingedeeld in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN).Rechtbank Noord-Holland […]

 • Correctie en boete in verband met gewoontewitwassen / omkering bewijslast

  IB | Uitspraak Hof Amsterdam | 07-05-2020 | 19/00358 | ECLI:NL:GHAMS:2020:1180 X (belanghebbende) is strafrechtelijk veroordeeld voor het plegen van witwassen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 7 februari 2012. Aan X is in verband hiermee een navorderingsaanslag IB/PVV 2011 opgelegd en een boete. Rechtbank Noord-Holland (17/5505, niet gepubliceerd) heeft de navorderingsaanslag verminderd tot een naar een belastbaar […]

 • Inspecteur maakt niet aannemelijk dat rekeningen MRB zijn verstuurd / geen boetes

  Auto | Uitspraak Hof Amsterdam | 16-04-2020 | 18/00221 en 18/00222 | ECLI:NL:GHAMS:2020:1185 X (belanghebbende) heeft op 22 juni 2016 aangifte gedaan voor de MRB van een personenauto met Bulgaars kenteken.Met dagtekening 21 april 2017 heeft de Inspecteur aan X over het tijdvak 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 een naheffingsaanslag MRB opgelegd en bij beschikking een boete. Voorts is op die datum aan X over het […]

 • Gegevens van belang voor belastingheffing / terechte informatiebeschikking

  FB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 12-05-2020 | 17/3384 | ECLI:NL:RBNHO:2020:3377 X (belanghebbende) is enig aandeelhouder van een concern. De activiteiten van het concern bestaan onder meer uit de exploitatie van een uitgeverij van onder meer hobby- en verzamelpakketten en daaraan ondersteunende diensten.X heeft tot en met 2012 aangiften IB/PVV ingediend als buitenlands belastingplichtige. De Inspecteur heeft een […]

 • Btw-aftrek ondanks onjuiste interpretatie Btw-richtlijn?

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 12-05-2020 | C-156/20 Zipvit is een handelaar die tussen 1 januari 2006 en 31 maart 2010 gebruik heeft gemaakt van de diensten van Royal Mail (openbare postdienst). Zowel Royal Mail als Zipvit gingen er – te goeder trouw – per vergissing van uit dat de prestatie was vrijgesteld van btw.Zoals het HvJ in 2009 heeft vastgesteld (HvJ 23 april 2009, C-357/07, ECLI:EU:C:2009:248) had in […]

 • Rabatten inzake intracommunautaire en binnenlandse leveringen / herziening btw

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 28-05-2020 | C‑684/18 | ECLI:EU:C:2020:403 Op 1 april 2004 is tussen World Comm (Roemenië) en de Nokia-groep een standaarddistributieovereenkomst gesloten. Op grond hiervan heeft World Comm producten voor mobiele telefonie aangeschaft van de Nokia-groep, die aan World Comm zijn geleverd vanuit Finland, Duitsland, Hongarije, en ook vanuit Roemenië (waar Nokia destijds […]

 • Fiscale btw-eenheid; normeringsbevoegdheid nationale wetgever?

  BTW | 15-05-2020 | C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH (hierna: X) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar vennoten zijn A (die 51% van het aandelenkapitaal bezit) en C (die 49% van het aandelenkapitaal bezit). A is een publiekrechtelijk openbaar lichaam. C is een geregistreerde vereniging. De enige bestuurder van X in het litigieuze jaar (2005) was E, die tegelijkertijd enig bestuurder van A en […]

TaxLive
 • Geen hogere BPM voor auto's door nieuwe CO2-test

  De nieuwe CO2-test waarmee de BPM voor auto's wordt berekend, levert de schatkist niets extra's op. De autobranche trok een eerder onderzoek hiernaar in twijfel en zei dat de testmethode WLTP ervoor zorgt dat autokopers meer belasting gaan betalen....Een 'second opinion' wijst uit dat dit niet het...

 • Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag voor verlengde NOW

  Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf 29 mei 2020 rekening houden met aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket....Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan...

 • Belastingdienst gaat scherper controleren op verhuurinkomsten van Airbnb

  De Belastingdienst gaat scherper controleren of belastingplichtigen die hun huis of een gedeelte daarvan tijdelijk verhuren via platforms als Airbnb deze inkomsten wel opgeven....Dit kan tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren.

 • NOB vraagt om uitstel van invoering CO2-heffing op industrie

  De NOB vraagt om uitstel van invoering van het wetsvoorstel Wet CO2-heffing op industrie. Door de coronacrisis lijkt het de Orde onverstandig bedrijven met een extra belasting financieel nog meer onder druk te zetten....Dit schrijft de NOB in haar reactie op de internetconsultatie Wet CO2-heffing...

 • Steun Nederlandse banken aan bedrijven opgelopen tot € 12,8 miljard

  De Nederlandse Verenging van Banken geeft aan dat de Nederlandse banken bedrijven inmiddels met € 12,8 miljard steunen tijdens de coronacrisis. De steun bestaat voornamelijk uit het verlenen van uitstel van aflossingen en het verstrekken van extra leningen en kredieten....Begin mei bedroeg de steun...

NU.NL